Európai Parlament

Szájer József tevékenysége az Európai Parlamentben I.

Szájer József tevékenysége az Európai Parlamentben I.

2008. 02. 13.

 

Szájer József tevékenysége az Európai Parlemenetben

 

 

 

Tevékenység

 

 

Jelentősége

 

 

Tartalmi összefoglaló

 

AZ EURÓPAI NÉPPÁRT KÉPVISELŐCSOPORTJÁNAK ALENÖKE

 

A képviselőcsoport stratégiai tervezésért felelős alelnöke

A képviselőcsoport elnöksége létrehozta a ’Bureau’ új intézményét, melyet SzJ irányít az első ciklusban. A Bureau tagjai delegációvezetők és két deleált delegációkánt, feladata a politikai irányvonal, és stratégia megfogalmazása a frakció elnökségének. A politikai témák felvetése így SzJ feladata volt.

SzJ által a Bureau elé vitt témák:

 • Vegyi anyagok új európai szabályozása

 • Szolgáltatási irányelv

 • Éves költségvetések értékelése

 • 7- éves költségvetés

 • Számítógéppel megvalósított találmányok

 • Bővítés: Románia, Bulgária

 • Gazdasági migráció

 • EB éves jogalkotási terveinek értékelése

 • EU hosszú távú finanszírozása

 • Török csatlakozás

 • Általános érdekű szolgáltatások

 • EiT ülésekre felkészítő anyagok

 • Madárinfluenza

 • Jövőbeli európai energiapolitika

 • Közös kül-és biztonságpolitika

 • Demográfia változások politika következménye

 • Stratégia jobb jogalkotásra, jobb szabályozás

 • Néppárti frakció befolyásának áttekintése

 • 2004-es bővítés értékelése

 • Bel-és igazságügy

 • Audiovizuális szolgáltatások új európai szabályozása.

A képviselőcsoport emberi és szabadságjogokért, bel-és igazságügyi, valamint alkotmányügyi kérdésekért és az európai alkotmányozásért felelős alelnöke

Elvégzi e felsorolt területeken a végső politikai és szakmai egyeztetéseket, annak érdekében, hogy a néppárti frakcióban egységes álláspont alakuljon ki a plenáris ülésekre. (D munkacsoport)

A parlamenti ciklus második felében felelős SzJ továbbá a jogi, alkotmányügyi, petíciós, és bel-és igazságügyi szakbizottságok munkájáért.

Egyeztetés az Európai Bizottság elnökével, az európai biztosokkal

Az Európai Bizottság elnöke és a néppárti biztosok valamint az Európai Néppárt elnöksége között, havi rendszerességgel működő konzultáció.

A megbeszélések célja az aktuális európai politikai kérdések áttekintése.

Elnökségi látogatás Washingtonban

Amerikai-európai uniós kapcsolatok erősítése, az új tagországok beilleszkedési tapasztalatainak ismertetése.

Saját kezdeményezésre az új tagországok vízumkedvezményének felülvizsgálata.

Megbeszélés Viviane Reding biztos asszonnyal

Személyes kapcsolatok kialakítása a Fidesz médiapolitikusaival.

Négyszemközti tájékoztatás Szalai Annamáriával, a Fidesz ORTT tagjával a magyar médiaállapotokról.

Megbeszélés az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnökével

A találkozó célja, hogy megvitassák az USA és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatok erősítésének, továbbfejlesztésnek lehetőségeit.

A megbeszélésen szó esett Magyarország helyzetéről, a magyar kereskedelmi kapcsolatokról.

 

DELEGÁCIÓVEZETŐI TEVÉKENYSÉG

 

Magyar Néppárti Képviselőcsoport politikai irányítása és képviselete

A magyar képviselőcsoport érdekeinek képviselete az Európai Néppárt parlamenti csoportjában, és az elnökségben.

 

A magyar néppárti képviselőcsoport munkájának képviselete a sajtó és a hazai közvélemény felé.

 

A magyar néppárti képviselőcsoport üléseinek vezetése.

A magyar érdekekért minden szinte történő határozott kiállás és lobbizás.

 

 

Sajtókonferenciák Brüsszelben

Sajtómegjelenés Magyarországon.

Konferenciákon részvétel.

Előadások tartása.

Magyar Néppárti Képviselőcsoport stratégiai kezdeményezéseinek irányítása

Pl. Magyar Év Európában 1956-2006 megemlékezés-sorozat.

 

 

 

 

 

 

 

Pl. Antall Józsefről nevezik el az EP új épületszárnyát.

Saját kezdeményezésre az Európai Parlament határozatban emlékezik a forradalom 50. évfordulójára, valamint számos konferencián, kiállításon, filmvetítéssel emlékeztünk.

 

 

Az Európai Néppárti képviselőcsoport javaslatára és lobbizása után az EP jóváhagyta, hogy az ú szárny Antal József nevét viselje.

Együttműködési megállapodás a MTA elnökével

A hazai tudományos elit összekapcsolása az európai unió adta lehetőségekkel.

Együttműködés különösen az úgynevezett 7. Tudományos Keretprogrammal kapcsolatos kérdésekben.

Megbeszélés a Regionális Politika Igazgatójával

A megbeszélés célja a magyar regionális politika lehetőségeinek feltárása, valamint a Nemzeti Fejlesztési terv előkészítése.

 

 

SAJÁT SZAKBIZOTTSÁGI JELENTÉSEK, VÉLEMÉNY

 

Fehér Könyv az általános érdekű szolgáltatásokról

Anélkül, hogy a Közösséget hatáskörrel ruháznánk fel e területen, a közös európai feltétel-rendszerek, és gyakorlatok tisztázása. A legfontosabb három elv, amely a területen nagyon fontos: szubszidiaritás (helyi hatóságok jogkörének megerősítése), fokozatos szabályozás, és szektorális megközelítés. Fontosnak tartottuk még: nagyobb jogbiztonságot, egyenlő hozzáférést, az új tagországokban pedig a verseny kikényszerítését, a fogyasztóvédelem megerősítését.

 

A szocialisták a szektorális és fokozatos megközelítéssel szemben keret-irányelvet szeretnének a terület rendezésére. Nem zavarja őket, hogy a jelenlegi Alapszerződések szerint nincsen az EU-nak hatásköre e kérdésben, ezt először az Alkotmány rendezi, mely azonban azonos tartalommal nem kerül majd elfogadásra.

Közszolgáltatási kötelezettség alá tartoznak a szolgáltatások, mint pl. a víz. gáz, elektromos áram, postai, közlekedési szolgáltatások.

 

Cél kell legyen, hogy a magas minőségű és megfizethető szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, és ennek érdekében a hatósági hatásköröket és a fogyasztóvédelmet meg kell erősíteni. Az új tagországok tapasztalatai, hogy a fennmaradó monopóliumok, és a gyenge fogyasztóvédelem miatt a verseny, illetve a magánosítás pozitív hatásai gyakran nem érvényesülnek.

Európai Közösséget létrehozó Szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezéseinek kiigazítása

A döntéshozatal demokratikus legitimitása a bel-és igazságügyi területen hiányos: az Európai Parlament korlátozott szerepe, valamint az Európai Bíróság korlátozott joghatósága nem biztosít a polgároknak megfelelő védelmet a polgári szabadságjogok, valamint az alapvető jogok tekintetében.

Fontos szempont továbbá, hogy e lépés e területen az Európai Uniót közelebb hozza az európai polgárhoz. A közösségi hatáskör adta lehetőségekkel az európai jog egységes alkalmazását, és értelmezését biztosítjuk.

Az EP támogatja az Alapítószerződések két záradékának (42 EUSZ és a 67 EKSZ) azonnali alkalmazását, amelyek szerint az Európai Bíróság hatásköre kiterjedhet e területekre is. A tagállamok jelentős része a Tanácsban nem támogatja a Szerződések adta lehetőséget, és az európai alkotmányozás alatt rendezné e kérdést.

 

.

A mintaoltalom jogi védelméről szóló irányelv módosítása

A kis-és középvállalkozások védelme a nagyokkal szemben. Felszámolni a monopóliumokat ott, ahol nem indokolt, az árakat letörni.

A látható autóalkatrészek tekintetében liberalizálni a belső piacot.

 

SZAKBIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK (legfontosabbak)

 

Szolgáltatások a belső piacon

Első olvasatban az EP által jóváhagyott szöveg javarészt azon a kompromisszumos javaslaton alapult, amelyről a Néppárt és a szocialisták zártkörű ’egyeztető’ delegációja egyezett meg. Az egyeztető delegációba sem a Néppárt, sem a szocialisták nem delegáltak új tagállambeli politikust. Ezért az új tagország eltérő érdekeinek határozott képviselete, és saját kezdeményezésre egységes fellépés megszervezése. A közép-európai néppárti képviselők végül egységesen nem szavazták meg az EP első olvasatban létrejött végső kompromisszumos javaslatát, és egy közös nyilatkozatot adtak ki. A magyar szocialisták – a nyugati szocialista képviselők nyomására – a számunkra kedvezőtlenebb javaslatot szavazták meg. A Financial Timesban megjelenik SzJ cikk. Szent-Iványi nemmel szavaz.

 

Második olvasatban bevonják SZJ- egyedüli új tagállambeli képviselőként – a zártkörű kompromisszumkereső tárgyalásokba. A tagállamok által a Tanácsban létrejött kompromisszum kedvezőbb.

 

SzJ részt vesz a Tanács és az Európai Parlament között az irányelv szövegének végső egyeztetésén az új tagországokat képviselve.

Az indítványaink célja, hogy biztosítsa a magyar cégeknek – az Európai Unió alapító szerződésében is biztosított – azon jogát, hogy korlátozások nélkül nyújthassák szolgáltatásaikat egy másik uniós tagállamban. elsősorban a régi tagállamok protekcionista intézkedéseinek felszámolása a szolgáltatások területén, a belső piac megerősítése. Az új tagállamok piacai jóval nyitottabbak a verseny előtt

 

Az irányelv – csatlakozásunk óta – az első olyan kezdeményezés, amely a magyar cégeknek inkább biztosítaná az egyenlő versenyfeltételeket.

Fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program

Kiemelten fontos a fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi szervezetek megerősítése Magyarországon.

Így elutasítottuk az EB azon javaslatát, hogy a jövőben e terület összevonásra kerüljön az egészségüggyel, így kevesebb közösségi pénz jusson a fogyasztóvédelemre, tagállami szinten is.

Fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és védelme az új tagországokban

Az új tagországokban a fogyasztóvédelem támogatottsága igen alacsony, mind eszmeileg, mind pénzügyi forrásokat tekintve.

Indítványban szorgalmaztuk, hogy az új tagországok kormányai – a fogyasztói érdekképviseleti szervezetek önállóságának fenntartása mellett – biztosítsák azok megfelelő finanszírozását. Továbbá felhívtuk az új tagországok kormányait, hogy segítsék elő kevesebb számú, de erősebb szervezet létrehozását.

Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága

A kis-és középvállalkozások védelme a nagy cégekkel szemben.

Az Európai Unió tegyen közzé tanulmányt, melyben megvizsgálja egy olyan Alap létrehozását, mely anyagi, technikai, adminisztrációs segítséget nyújtana olyan KKV-nek, melyek érintettek e területen.

Második társasági jogi irányelv – Nyilvánosan működő részvénytársaságok létrehozása tőkevédelmi szabályozása

Az európai társasági irányelvet eddig a „részvénytársaság”-ra alkalmazták Magyarországon. Az új magyar szabályozás összeütközésbe került az európai szabályokkal.

A módosító indítvány célja, hogy összhangba hozza a magyar és az európai társasági jogra vonatkozó szabályozást. Az új magyar társasági törvény élesen megkülönbözteti a zárt és a nyílt részvénytársasági formát.

Alkotmányos Szerződés

 

Az EP javaslatokat fogalmazott meg az alkotmányos szerződés elutasítása utáni Európa-politikai válságra, és az un. gondolkodási időszakra.

Felhívtuk a figyelmet az Alkotmányos Szerződés jelentős eredményeire, nevezetesen, hogy egyszerűsíti az uniós jogforrásokat, egyértelművé teszi és tisztázza a közösségi/tagállami hatásköröket (nem rendel további hatásköröket EU-hoz, sőt), illetve megerősítettük Konvent azon javaslatának fontosságát, hogy 3 biztos jelöljenek tagállamonként.

 

EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYOK

 

A magyar forradalom 50. évfordulójáról és annak történelmi jelentőségéről Európa számára

Az Európai Parlament elnökének és képviselőcsoportok vezetőinek állásfoglalása.

 

Az indítvány saját kezdeményezésre indult el.

Kifejezik tiszteletüket a forradalom hősei előtt, valamint számos történelmi és politikai nyilatkozatot fogalmaznak meg, elismerve, hogy a forradalom a zsarnok kommunista rendszer eltörlésért küzdött és hozzájárul a jövőbeli európai egyesítéshez.

Európai Bizottság öt éves jogalkotási és munkaprogramja

SzJ készíti elő az európai néppárt részéről az EP határozattervezetét. Az Európai Néppárt képviselőcsoportja számos általános és szakpolitikai ajánlást fogalmazott meg a Bizottság felé.

EB legfontosabb feladata, hogy elősegítse Európa versenyképességét, kohézióját, biztonságát.

 

Cél, hogy Európa polgárközelivé váljon. A képviselőcsoport aláhúzza, hogy az EU az emberek reális problémáival kell, hogy foglalkozzon.

Az Európai Bizottság 2005-ös jogalkotási és munkaprogramjáról

SzJ készítette elő a határozat tervezetet a néppárti frakció részéről.

 

 

PLENÁRIS FELSZÓLALÁSOK

 

 

lásd összes felszólalás teljes szövegét a www.europarl.europa.eu/member

 

 

IRÁSBELI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ

 

A választási törvény és a rendkívüli rendeletek Romániában

Gál Kinga és Szájer József közös beadványa

 

A kisebbségi szervezeteket megfosztják politikai alapjogaiktól.

 

Mi az álláspontja az EB?

A helyhatósági választásokról szóló törvény alkalmazásával a román hatóságok számos, nemzeti kisebbségeket képviselő szervezettől megvonják a helyhatósági vagy országos választásokon való indulás lehetőségét.

Az EU 10 tagállamának állampolgárait érintő vízumkötelezettség az Egyesült Államokban

Az új tagállamok néppárti képviselőinek beadványa.

 

Milyen intézkedéseket tesz az EB a helyzet orvoslásához?

A jelenlegi helyzet különösen diszkrimináló, mert a vízumkötelezettség az EU huszonöt tagállamából tizet érint, és ezáltal indokolatlan különbséget tesz a különböző EU-tagállamokból érkező EU-állampolgárok között.

Az érintett EU-tagállamok állampolgárai jogosan várják el, hogy a többi tizenöt tagállamhoz képest egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Az új tagállamok a schengeni térséghez történő csatlakozásának elhalasztása

Néppárti Frakció képviselőinek beadványa.

 

Mit tesz ez EB, hogy tartani lehessen az eredeti időpontot?

2004-ben az Európai Bizottság kijelentette, hogy a schengeni térség az új tagállamok tekintetében történő bővítése a külső határok védelmének érdekében végrehajtandó kulcsfontosságú intézkedések elfogadása után lesz lehetséges. A csatlakozás dátumát 2007 októberére tűzték ki.

2006. szeptemberi nyilatkozatában azonban a Bizottság kijelentette, hogy a II. schengeni információs rendszer (SIS II) fejlesztésével és elindításával összefüggő technikai és jogi problémák miatt a csatlakozást valószínűleg 2009-re kell halasztani. A SIS II. a régi tagállamok schengeni rendszerének továbbfejlesztése.

Szolgáltatást nyújtó magyar/uniós vállalkozások jogtalan zaklatása Németországban

A magyar európai parlamenti képviselők közös írásbeli kérdése.

 

Milyen intézkedéseket tesz az EB, hogy megszüntesse a német fél e súlyosan diszkriminatív intézkedéseit?

 

A magyar Külügyminisztérium e írásbeli kérdés után lépett csak az ügyben, akkor is hatástalanul, figyelembe véve a németek ’érzékenységét’, holott a zaklatások évekre visszamenőleg történtek.

Német hatóságok részéről a Németországban működő magyar cégek folyamatos zaklatása. ’Soko Pannonia’ és a ’Soko Bunda’ akciók.

 

POLITIKAI, SZAKMAI KEZDEMÉNYEZÉSEK, TEVÉKENYSÉG

 

Önkényuralmi jelképek betiltása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franco Frattini válaszlevele

A javaslatot Szájer József és Vytatis Landsbergis kezdeményezte. Az Európai Néppárt képviselőinek egy csoportja nyílt felhívást tett közzé Frattini igazságügyi biztoshoz intézve.

 

 

A néppárti kezdeményezést követően a magyar szocialisták oldaláról ellenkampány indul. Hegyi Gyula leghatározottabban kiáll a vörös csillag mellett a Parliament Magazine-ban.

 

A biztos válaszlevelében megerősítette, hogy a mi történelmünk az ő történelmük is. Kifejtette, hogy a felhívásnak nyitott fülekre kell találnia. Úgy gondolja a biztos, hogy széleskörű, nyilvános és az átláthatóságon alapuló európai vitára lenne szükség.

Amennyiben a náci jelképeket az EU betiltana, úgy kezdeményeztük, hogy a legismertebb kommunista jelképeket egy európai jogszabály kereti között szintén tiltsák ki az európai közéletből, tekintettel a több millió áldozatra.

Együttműködési megállapodás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával

A hazai szakfórumok beemelése az európai uniós döntéshozatalba, jogalkotásba.

A megállapodás lényege, hogy a Kamara háttéranyagokkal segíti a képviselő szakmai munkáját, a képviselő pedig folyamatosan tájékoztatja a Kamarát az EP-ben futó, és a Kamarát érintő legfontosabb jogszabályokról.

COMECE Bölcsek Tanácsában tagság

Az Európai Közösség Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulójára létrehozza a Bölcsek Tanácsát.

Számos ismert európai politikus és szaktekintély (Bölcsek Tanács) megfogalmazza Európa vízióit.

Alkotmányozási Tanácsadó Testületben részvétel

A Néppárti Képviselőcsoport tanácsadó testületében tagság.

A testület az európai alkotmányozás eseményeit és eredményeit követte, véleményezte. (Reformszerződés)

 

 

NYILVÁNOS POLITIKAI TILTAKOZÁSOK

 

Tiltakozás Kovács László biztosi kinevezése ellen

KL második nekifutásra hagyja jóvá az EP, miután az első meghallgatások csúfosan leszerepelt szakmailag. Ezt követően marginális terület kapunk: adóügyek. GyF politika felelőssége a kialakult helyzet, nem hívja vissza KL, és nem jelöl valaki mást. Jelentős politikai lobbi indul be a magyar szocialisták részéről Európa szerte KL mellett.

Balázs Péterrel esélyünk lett volna a regionális tárcát megkapni, melyet korábban is ő vitt, és amelyet ezek után a lengyelek kaptak, úgy, hogy a legnagyobb szeletet a közös büdzséből ők viszi haza.

Nyílt levél Bozóki András kultuszminiszterhez

Tiltakozás a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet vezetése által alkalmazott politikai cenzúra miatt.

A Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság két politikai-elemző kötet készült volna bemutatni. A rendezvény jóvá lett hagyva, majd az utolsó pillanatban lemondták, azon indokkal, hogy a Századvég könyvéről nem eshet szó.

Nyílt levél Tabajdi Csabához

Politikai tiltakozás és elhatárolódás kérése. Az MSZP európai parlamenti delegációja nem határolódott el képviselője kijelentéseitől.

Dobolyi Alexandra a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemmel kapcsolatos nyilatkozata szerint a romániai magyar felsőoktatási helyzetet megoldottnak tekinthető.

Nyílt levél az Európai Bizottság elnökéhez

Az Euró